حرکت – جهانی – اربعین

اربعين آمدوچشم هابازگريان مي شود كربلا ماتم سراي اهل ايمـان مي شود غصه هاي آل طه در مسير كوفه و شام ياد شام تارشان در كنج ويران مي شود باز تازه غصه هاي كربلا در نزد زينب سيدسجادزين غم اشك ريزان مي شود مجلس شام يزيد و لعل لب هاي حسين زيرچوب خيزران بازخونريزان مي شود -محمد رجب زاده(راجی)

نرم افزار